dopravíme a dovezieme betón do výšky 28m
  • ZMENA sídla spoločnosti
  • Cesta osloboditeľov 203
  • Nové triedy betónov: C40/50
  • XC4,XD3,XF3,XA2, CBIII, CBGM
Nová betonáreň Nová pumpa Hotline

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

*
*
Názov firmy:
Ulica:
*
PSČ:
*
*
Text:
TSUS STACHEMA HRANICE ZAPA BETON

O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2008, ale korene založenia siahajú až do roku 2005 odkedy sme sa začali venovať preprave betónu. V roku 2011 rozšírila svoju činnosť aj o výrobou certifikovaného transport betónu. Dnes ponúka kompletnú ponuku od výroby, cez dopravu až po ukladanie betónových zmesí. Naša prevádzka VMS Betonáreň sídli na Ceste osloboditeľov 203 v Brezne (bývalá ZAPA beton).

Firemná stratégia

Cieľom spoločnosti V.M.S. TRADE s.r.o. je pomáhať zákazníkom realizovať technologické celky a zvyšovať svoju produktivitu prostredníctvom koncepcie komplexného uspokojovania ich potrieb. Naša spoločnosť Vám pomôže vyberať efektívne riešenie vašej potreby a ten najlepší nami vyrábaný výrobok a ponúkanú službu.

Politika kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Ponuka našej spoločnosti je založená na výrobe, doprave a ukladaní betónových zmesí. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo za účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov spoločnosti vybudovať a udržiavať Integrovaný systém manažérstva. Pre zabezpečenie plnenia týchto zámerov sa zaväzujeme: Neustále zlepšovať manažérske systémy v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci. Zamestnancov vzdelávať a viesť ku kvalite produktov a služieb, ochrane životného prostredia a k dodržiavaniu bezpečnosti pri práci. Vplývať na svojich dodávateľov, aby pochopili naše zámery a stotožnili sa s nimi i s integrovaným manažérskym systémom. Komunikovať v maximálnej možnej miere so zamestnancami, dodávateľmi, odberateľmi a zainteresovanými stranami.

Kvalita

Vedenie spoločnosti má rozhodujúcu zodpovednosť za úroveň a účinnosť systému riadenia. Aktívne presadzovanie princípov kvality prispieva ku kvalite našich služieb a šíreniu dobrého mena spoločnosti. Len kvalitnými službami môžeme v maximálnej miere uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov. Opakovane vyjadrená spokojnosť zákazníka je naším dlhodobým cieľom a nástrojom udržateľnosti rozvoja. Trvalá pozornosť výchove a vzdelávaniu zamestnancov je základným predpokladom prosperity dnes aj v budúcnosti. Pravidelné hodnotenie systému riadenia kvality, jeho analýza a opatrenia prispieva k ďalšiemu zdokonaľovaniu. Systematická komunikácia a spolupráca s dodávateľmi je neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia. Istota a viera v úspech je založená na dôvere a úcte k zamestnancom, ktorí sú zárukou prosperity.

Skúšky betónov vykonáva nezávislé skušobné laboratórium v súlade s STN EN 206, protokoly o skúškach dodáme na požiadanie.

Environment

Dodržiavať platné ustanovenia legislatívy, iných požiadaviek a vnútorných predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť. Environmentálnu politiku zverejňovať a preukázateľne o nej informovať všetkých zamestnancov. Vzdelávaním zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov. Pravidelne preverovať a neustále zlepšovať ekologicky orientovaný systém riadenia a vytvárať tak podmienky pre dostupné znižovanie environmentálnych odpadov. Udržiavať a rozvíjať vzťahy a komunikáciu s verejnosťou v otázkach ochrany životného prostredia.

Bezpečnosť

Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenie zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia. Vykonávať všetky práce v súlade s požiadavkami záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových smerníc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uplatňovať preventívne postupy pri všetkých činnostiach tak, aby sa predchádzalo vzniku nehôd s dopadom na zdravie ľudí. Zabezpečovať odbornú prípravu, kvalifi káciu a rozvíjať povedomie zamestnancov vedúce k bezpečnej práci a ochrane zdravia a výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci. Angažovať zamestnancov v procese zlepšovania stavu BOZP a vytvárať tak pozitívny obraz spoločnosti v konkurenčnom prostredí.

Certifikácia a ISO

Certifikát o zhode betón
Certifikát o zhode betón CB III
Certifikát o zhode Hydraulicky stmelené zmesi CBGM
Prehlásenie o parametroch
Licencia pre medzinárodnú prepravu
Spoľahlivý Výrobný Podnik 2015
Certifikát Dôveryhodná firma 2017
V.M.S. TRADE s.r.o. | Cesta osloboditeľov 2315/203, 977 03 Brezno | email: vmstrade@vmstrade.sk | tel.: +421 907 538 083
© 2011-2013, creative solution